Menu Sluiten
100 honderd vogelsoorten soorten voorschoten Mark Bos Fotografie Bosvogelt Natuur Vogelen

Overal in Nederland zijn vogels te zien. In dichte bossen, weidse duinlandschappen, en open heidegebieden. Maar ook in stadsparken, bij vijvers, en slootjes. Groepjes met vinken en putters die tuinen afstruinen op zoek naar iets te eten. Een slechtvalk of sperwer, jagend tussen de bebouwing. Overal waar maar een beetje eten, beschutting of water is, kunnen allerlei soorten vogels opduiken. En echt niet alleen maar duiven en meeuwen…

Ik wil graag laten zien hoe vogelrijk Nederland is, en vooral ook, hoe vogelrijk een ‘gewoon’ stukje Nederland is. Daarom ga ik in 2019 proberen om 100 verschillende vogelsoorten te spotten in Voorschoten. Met nog geen twaalf vierkante kilometer is het een van de tien kleinste gemeenten van Nederland qua oppervlakte. Toch komen er, zelfs op zo’n klein oppervlakte, een hoop verschillende vogelsoorten voor. Mijn doel is om minstens honderd verschillende inheemse vogelsoorten waar te nemen, op of boven Voorschoten!

De regels zijn:

 • De soort moet zich bevinden op of boven het grondgebied van de gemeente Voorschoten.
 • Exoten (zoals nijlganzen, muskuseenden en halsbandparkieten) en escapes (ontsnapte vogels) tellen niet mee.

De teller staat op dit moment op:

138 / 100

Lees in de blog meer over hoe dit project verloopt, en hou mijn Instagram en YouTubekanaal in de gaten voor regelmatige updates!

Soorten tot nu toe:

 • Aalscholver
 • Appelvink
 • Beflijster
 • Bergeend
 • Blauwborst
 • Blauwe kiekendief
 • Blauwe reiger
 • Boerenzwaluw
 • Bonte vliegenvanger
 • Boomklever
 • Boomkruiper
 • Boomleeuwerik
 • Boompieper
 • Boomvalk
 • Bosrietzanger
 • Bosuil
 • Braamsluiper
 • Brandgans
 • Bruine kiekendief
 • Buizerd
 • Dodaars
 • Ekster
 • Fitis
 • Fuut
 • Gaai
 • Gele kwikstaart
 • Gierzwaluw
 • Glanskop
 • Goudhaan
 • Goudplevier
 • Goudvink
 • Graspieper
 • Grauwe gans
 • Grauwe vliegenvanger
 • Groene specht
 • Groenling
 • Grote barmsijs
 • Grote bonte specht
 • Grote Canadese gans
 • Grote gele kwikstaart
 • Grote mantelmeeuw
 • Grote zilverreiger
 • Grutto
 • Havik
 • Heggenmus
 • Holenduif
 • Houtduif
 • Houtsnip
 • Huismus
 • Huiszwaluw
 • Ijsvogel
 • Kanoet
 • Kauw
 • Keep
 • Kievit
 • Kleine bonte specht
 • Kleine mantelmeeuw
 • Kleine karekiet
 • Kleine plevier
 • Kleine rietgans
 • Kneu
 • Knobbelzwaan
 • Koekoek
 • Koereiger
 • Kokmeeuw
 • Kolgans
 • Koolmees
 • Koperwiek
 • Krakeend
 • Kramsvogel
 • Krooneend
 • Kuifeend
 • Lepelaar
 • Meerkoet
 • Merel
 • Middelste zaagbek
 • Nachtegaal
 • Oeverloper
 • Oeverpieper
 • Oeverzwaluw
 • Ooievaar
 • Paapje
 • Pijlstaart
 • Pimpelmees
 • Purperreiger
 • Putter
 • Raaf
 • Ransuil
 • Regenwulp
 • Rietgors
 • Rietzanger
 • Ringmus
 • Roek
 • Roodborst
 • Roodborsttapuit
 • Rotgans
 • Scholekster
 • Sijs
 • Slechtvalk
 • Smient
 • Sperwer
 • Spreeuw
 • Sprinkhaanzanger
 • Staartmees
 • Steltkluut
 • Stormmeeuw
 • Tapuit
 • Tjiftjaf
 • Toendrarietgans
 • Torenvalk
 • Tuinfluiter
 • Tureluur
 • Turkse tortel
 • Veldleeuwerik
 • Vink
 • Visarend
 • Visdief
 • Vuurgoudhaan
 • Waterhoen
 • Waterpieper
 • Waterral
 • Watersnip
 • Wespendief
 • Wilde eend
 • Winterkoning
 • Wintertaling
 • Witgat
 • Witte kwikstaart
 • Wulp
 • Zanglijster
 • Zilvermeeuw
 • Zilverplevier
 • Zwarte kraai
 • Zwarte roodstaart
 • Zwarte wouw
 • Zwartkop